Lærlingvideo

Her er videoar me har filma av forskjellige lærlingar i forskjellige yrker der dei fortel om korleis dei sjølve opplever det å væra lærling.
Klikk på bildet for å sjå video. 

 

SALSFAGET

Marte Elise

Marte Elise er lærling i salsfaget på Quality Hotel Sogndal. Læreløpet er normalt to år på skule og to år i bedrift. I salsfaget får du lære om kundebehandling, sal og marknadsføring av produkt, og bli i stand til å handtere endringar og sikra lønsam drift av verksemda. Salsfaget passar godt for deg som er serviceinnstilt, likar å arbeide i eit miljø med høgt tempo, er blid og utadvendt.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider

 

 

 

                                                           

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

Preben

Preben er lærling i produksjonsteknikkfaget på Lerum. I produksjonsteknikkfaget lærer ein seg styring og drift av produksjonsmaskiner, utstyr og samanstilling av produkt. Faget skal legge grunnlag for yrkesutøving innan framstilling av produkt i prosess-, metallurgi- og vareproduksjonsbedrifter. Ein produksjonsteknikar drifrat, utviklar og forbetra produksjonsprosesser i industrien. Her får du lære bruk av automatiserte produksjonsmetoder, stabil produktkvalitet og høg effektivitet. 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i produksjonsteknikk.

 

 

KJEMIPROSESSFAGET

Ali

Ali er lærling i kjemiprosessfaget på Hydro Aluminium Årdal. Er du interessert i styring og overvaking av produksjon i prosessindustrien, prosessar og produksjonsmetodar? Ein fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, sjølvstendig og i samarbeid med andre. Ali har ein spennande og variert arbeidskvardag. 
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

 

                                                           

ELEKTRIKARFAGET

Dulsvik

Lars Ove er lærling i elektrikarfaget ved Sogn Elektro AS. Arbeidsoppgåvene er varierte der ingen dagar er like. Eit høgt utvikla teknologisk samfunn krev sikre og velfungerande elektriske installasjonssystem. I elektrikarfaget skal lærlingen lære å installere, kontrollere, vedlikehalde og reparere elektriske system. Opplæringa skal utvikle lærlingens evne til å tenke heilheit, og fremma system- og sikkerheitsforståing og evne til omstilling.
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er elektriker

 

LOGISTIKKFAGET

Ronja

Ronja er lærling i Logistikkfaget på Lerum. Som lærling i logistikkfaget lærer ein å jobbe effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, samt jobbe sjølvstendig i tillegg til å samarbeide med kollega, kunde og leverandørar. 
Logistikkfaget skal leggje grunnlag for logistikkoperatørens yrkesutøving innan lagring og interntransport, sikring av last og klargjering av forsendingar.  Logistikkfaget fokusera blant anna på effektiv informasjonsflyt, miljøvenleg og sikker transport, varegjennomstrømming og lønnsomheit ved transport og lagring av varer og gods.  
Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev med yrkestittel logistikkoperatør. 

 

 

                                                           

INDUSTRIMEKANIKARFAGET

Steinar

Steinar er lærling i industrimekanikarfaget på Impec. Industrien er prega av kontinuerleg teknologisk utvikling med aukande grad av automatisering. 
 Som lærling innan industrimekanikar får du grunnlag for yrkesutøving innan tilverknad, montering, vedlikehald og reparasjon i industri, offshorevirksomheit og skipsverft. Ein får allsidig kompetanse i tilverking og montering av mekaniske element, vedlikehald og reparasjon av maskin og utstyr. Evna til omstilling og forståing for mekaniske prosessar, fremje forståing for mekanisk oppbygging, regulering og styring. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev og yrkestittelen industrimekanikar.

 

 

 

PROFILERINGSDESIGNFAGET

Benedikthe
Benedikthe er lærling i profileringsdesignfaget hjå Digital etikett. I profileringsdesignfaget lærer ein å lage kommunikasjonsmateriell tilpassa målgrupper, som f.eks etikettar, reklameskilt, plakatar og emballasje til ulike produkt. 
Faget skal bidra til å dekkje samfunnets behov for visuell kommunikasjon i det offentlege rom. Ein tileignar seg teknologisk og digital kompetanse, visuell kommunikasjon, kreativitet og nytenking. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev med yrkestittel profileringsdesignar.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

PLATEARBEIDARFAGET

Veronica
Veronica er lærling i platearbeidarfaget på Impec. Dagane er varierte, alt frå planlegging, lesing av teikningar, til utføring av arbeidsoppgåver. Jobben er kjekk, ho får utfordringar på nye arbeidsoppgåver kvar dag og lærer særs mykje. Som platearbeidar må ein jobbe effektivt og plan messig, både sjølvstendig og i samarbeid med andre. 
Ein platearbeidar utformar plater, røyr og profilar, og set dei saman til større konstruksjonar. Ein handtera material, hjelpestoff og verktøy for materialbearbeiding. Ein arbeidar etter spesifiserte metodar og prosessar, her platearbeidaren òg har ansvar for vedlikehald og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. HMS og sikkerheit er eit stort fokusområde.

 

 

 

 

 

KONTOR- OG ADMINISSTRASJONFAGET / SALSFAGET

Toger
Tøger er lærling i Luster Sparebank. Han tek 2 fagbrev over 3 år. Det første fagbrevet han tok var i Kontor og administrasjonsfaget, no er han snart ferdig med sitt andre fagbrev i Salsfaget. Salsfaget og Kontor- og administrasjonsfaget har mange likheitstrekk, noko Tøger får erfart i sine arbeidsoppgaver. 
Kontor- og administrasjonsfaget skal leggje grunnlag for yrkesutøving innan service, kundebehandling og kontoradministrative oppgåver i offentleg og private verksemder. Opplæringa skal bidra til å utvikle lærlingens kunnskap om verksomheitas organisering og strategi for kommunikasjonsløysingar internt og eksternt. Fremje kompetanse i bruk av økonomisystem, bruk av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling. 
I salsfaget får du lære om kundebehandling, sal og marknadsføring av produkt, og bli i stand til å handtere endringar og sikra lønsam drift av verksemda. Salsfaget passar godt for deg som er serviceinnstilt, likar å arbeide i eit miljø med høgt tempo, er blid og utadvendt.

 

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er salgsmedarbeider / kontor- og administrasjonsmedarbeider

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

MØBELSNEKKARFAGET

Silje og Lars
Lars og Silje er lærlingar i møbelsnekkarfaget hjå Timbla AS. Som møbelsnekkar jobbar ein med å produsere, vedlikehalde og reparere møblar, trevarer og innreiing av tre og trebaserte material. Møbelsnekkarfaget er forankra i gamle handverkstradisjonar. Ein møbelsnekkar skal bidra til å dekkje etterspurnad etter spesiallaga innreiing og møblar samt imøtekomme behov for reparasjon og restaurering. 
Ein får innsikt i treets spesielle eigenskapar, utvikling av nye teknikkar og bruk av nye material og maskiner. Ein lærer seg design- og produktutvikling, samt samarbeid med kundar og formgivarar. 
Møbelsnekkarfaget er forankra i gamle handverkstradisjonar. 
 Fullført og bestått opplæring fører fram til sveinebrev. Yrkestittel er møbelsnekkar.